Copyright 2018 - POWER-SPORT.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MAXIMI Spol. s r.o. na nákup tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.power-sport.sk


1. Všeobecné ustanovenie
1.1 MAXIMI Spol. s r.o. so sídlom Východná 47, Cífer 91943, IČO: (ďalej len „MAXIMI Spol. s r.o.“) vydáva Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti POWER-SPORT na nákup tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.power-sport.sk (ďalej len „obchodné podmienky“), ktoré upravujú podmienky nakupovania tovaru cez internet, ako aj práva a povinností MAXIMI Spol. s r.o. a fyzických a právnických osôb pri nákupe tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.power-sport.sk (ďalej len „E-SHOP“).
1.2 Nákup tovaru prostredníctvom E-SHOPu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami.

2. Postup pri objednávaní

2.1 Zákazník si môže v E-SHOPEu objednávať tovar aktuálne zverejňovaný. Ceny tovaru sú platné vždy do 24.00 hod. bežného dňa.
2.2 Podmienkou nákupu prostredníctvom E-SHOPu je registrácia zákazníka. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu E-SHOPu a spoločnosť MAXIMI Spol. s r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť v E-SHOPE. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.
2.3 Tovar sa považuje za objednaný potvrdením objednávky zo strany zákazníka. Objednávku môže potvrdiť len registrovaný zákazník. Po potvrdení objednávky bude táto zaregistrovaná v E-SHOPe. E-SHOP zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a MAXIMI Spol. s r.o. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a reklamačného poriadku.
2.4 E-SHOP môže umožniť zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie ...) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

3. Platobné podmienky

3.1 Zákazník si označí vybraný spôsob platby:
• 3.1.1. platba vopred
• 3.1.2. platba na dobierku
• 3.1.3. osobný odber

4. Lehota, počas ktorej je MAXIMI Spol. s r.o. viazaná ponukou tovaru vrátane ceny.

4.1 V prípade funkčnosti E-SHOPu je MAXIMI Spol. s r.o. viazaná ponukou tovaru vrátane jeho ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ak bola cena uhradená v 7-dňovej lehote splatnosti.

5. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

5.1 MAXIMI Spol. s r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 10 pracovných dní od uhradenia zálohovej faktúry. Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet MAXIMI Spol. s r.o., na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, MAXIMI Spol. s r.o. sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode medzi MAXIMI Spol. s r.o. a zákazníkom o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, MAXIMI Spol. s r.o. sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. V praxi je tovar spravidla dodaný do troch pracovných dní po pripísaní úhrady na účet MAXIMI Spol. s r.o..
• 5.1.0. Minimálna výška objednávky prostredníctvom e-shopu nie je stanovená.
5.2 MAXIMI Spol. s r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v E-SHOPe ako miesto doručenia. V prípade objednávky na dobierku je zákazníkovi zaúčtované poštovné a balné. Ak si však zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z dôvodu, o ktorom MAXIMI Spol. s r.o. nebola vopred informovaná, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru.
5.3 V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by zákazník mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. MAXIMI Spol. s r.o. nebude uznávať reklamácie za nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.


6. Storno objednávky

6.1 Zákazník má právo stornovať objednávku písomne (adresa sídla MAXIMI Spol. s r.o.) alebo e-mailom ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ) v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, MAXIMI Spol. s r.o. si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky ktoré apoločnoati MAXIMI Spol. s r.o. vznikli z dôvodu obstarania tovaru a na ktoré si spoločnosť MAXIMI Spol. s r.o. musela objednať externé platené služby iných spoločností, a v prípade tovaru označeného v ponuke textom tovar na špeciálnu objednávku aj storno poplatok vo výške 40% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa bodu 7.
6.2 MAXIMI Spol. s r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• 6.2.1. nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote
• 6.2.2. tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
• 6.2.3. výrazným spôsobom sa zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru
V prípade, že táto situácia nastane, MAXIMI Spol. s r.o. bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi MAXIMI Spol. s r.o. a zákazníkom o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, MAXIMI Spol. s r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

7. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy
(platí iba pri nákupe v E-SHOPe)

7.1 Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Zákazník je povinný svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatniť písomne (adresa sídla MAXIMI Spol. s r.o.) .V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar MAXIMI Spol. s r.o. osobne v mieste jej sídla alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s MAXIMI Spol. s r.o., a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedá deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nie je vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.
7.4 MAXIMI Spol. s r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil.

8. Reklamačné podmienky

8.1 Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.

8.2 V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. MAXIMI Spol. s r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie...)

9. Newsletter

Súhlasím s tým, aby MAXIMI Spol. s r.o. zasielala svoje obchodné zdelenia týkajúce sa ponuky výrobkov a služieb v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. v platnom znení.

Svojím súhlasom udeľujete v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb. v platnom znení, svoj súhlas so spracovaním poskytnutej emailovej adresy a osobných údajov spoločnosti MAXIMI Spol. s r.o., za účelom zaradenia do databázy a ďalšieho reklamného, marketingového účelu tj. hlavne ponuky výrobkov, služieb a za účelom zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 rokov do odvolania.

Pokiaľ si prajete svoj súhlas so zasielaním obchodných informácií MAXIMI Spol. s r.o. na vašu emailovú adresu odvolať, môžete tak urobiť kliknutím na "odhlásiť sa z newsletteru" čo obashuje každný newsletter spoločnosti MAXIMI Spol. s r.o.

Podrobnosti elektronického kontaktu je možné za účelom šírenia obchodných informácií elektronickými prostriedkami použiť iba vo vzťahu k používateľovi, ktorý mu k tomu týmto dal súhlas. 

facebook instagram google+ youtube