Copyright 2024 - POWER-SPORT.sk

Všeobecné obchodné podmienky

pre nákup a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na internetovej adrese www.power-sport.sk

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva"), uzatváranej medzi spoločnosťou MAXIMI Spol. s r.o., so sídlom Východná 47, 919 43 Cífer, IČO: 46 875 743, DIČ: 2023643787 zapísanou v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 30394/T (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci"), prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho a to v závislosti od zvoleného spôsobu odberu tovaru. Internetový obchod predávajúceho je prevádzkovaný na internetovej adrese www.power-sport.sk , a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

2.    Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všetky v platnom a účinnom znení.

3.    Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4.    Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v individuálnej kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v individuálnej kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

5.    Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Zmena obchodných podmienok sa stáva platnou okamihom jej zverejnenia na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

6.    Dozor nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170.

 

II. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1.    Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci si môže tovar objednávať aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.    Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Kupujúci je povinný údaje uvedené v užívateľskom účte pri akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávne alebo nepravdivo uvedenými údajmi kupujúcim.

3.    Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných pre prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

4.    Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, že kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva

 

III. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1.    Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru spolu s opisom hlavných vlastností tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru, vrátane DPH. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu na základe individuálne dohodnutých podmienok.

2.    Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru, a to v súlade s cenami uvedenými v čl. VI týchto obchodných podmienok. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia pre doručovanie v rámci územia Slovenskej  a Českej republiky.

3.    Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu a svoju objednávku potvrdí, zašle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo označené ako „objednať s povinnosťou platby“, týmto okamihom je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená 4. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne a pravdivé. Kupujúci zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávne alebo nepravdivo uvedenými údajmi v objednávke.

4.    Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu dohodnutý tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene (cene platnej v čase odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu) a previesť naňho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúcemu záväzok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať.

5.    Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a že sa s týmito obchodnými podmienkami detailne oboznámil. Tieto obchodné podmienky sú k dispozícii na webovom rozhraní obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

6.    Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky zašle kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky spolu s poučením o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

7.    Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od obsahu kúpnej zmluvy (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, elektronicky alebo telefonicky).

8.    Súbežne platné akciové ponuky nie je možné uplatniť kumulatívne, teda pri jednom nákupe je možné uplatniť len jednu akciu, resp. zľavu. Uvedené platí vždy, pokiaľ podmienky konkrétnej akcie nehovoria inak.

 

IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.    Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené na webovom rozhraní obchodu ako konečné, a to vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny nezahŕňajú náklady na dopravu tovaru. Cena tovaru je uvádzaná za jednotku (kus, meter ...), pokiaľ v popise nie je uvedené inak. Cena tovaru označená ako "Akcia" je platná do vypredania zásob, alebo skončenia akcie.

2.    Kúpna cena tovaru bude dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že výška takej kúpnej ceny bude zodpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedeného na webovom rozhraní obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu na základe individuálne dohodnutých podmienok.

3.    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však je tovar objednaný, platí cena, za ktorú si ju kupujúci objednával bez ohľadu na zmeny. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa zvoleného spôsobu platby.

4.    Spôsob úhrady kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním tovaru bude dohodnutý v kúpnej zmluve, a to v nadväznosti na voľbu kupujúceho vykonanú v objednávke, kde kupujúci má možnosť voľby z nasledujúcich variantov platby:

1.    na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu, v mieste určenom kupujúcim v objednávke,

2.    bezhotovostne bankovým prevodom na účet predávajúceho  IBAN: SK8265000000000020583442, BIC: POBNSKBA, vedený v Poštovej Banke, a.s, (ďalej len „účet predávajúceho“).

5.    Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumejú sa pod kúpnou cenou ďalej aj náklady spojené s dodaním tovaru tzv. celková kúpna cena.

6.    Pri platbe podľa bodu 4 písm. c) tohto článku obchodných podmienok bude predávajúcim zaslaný na elektronickú adresu kupujúceho e-mail s číslom účtu a variabilným symbolom. Kupujúci je v takom prípade povinný pri úhrade bezhotovostným prevodom uviesť variabilný symbol platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho, tovar bude v tomto prípade expedovaný až po pripísaní príslušnej sumy na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný cenu v prípade bezhotovostného prevodu zaplatiť najneskôr do 10 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy (odoslania objednávky). V prípade, že nebude v tejto dobe kúpna cena uhradená, zaniká kúpna zmluva dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty.

7.    Daňový doklad vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení celkovej kúpnej ceny a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

V. SPÔSOB DOPRAVY A DODACIE PODMIENKY

1.    Dodanie tovaru je realizované iba v pracovných dňoch, a to v termínoch podľa kúpnej zmluvy (ďalej len ,,dodacia lehota“).

2.    Predávajúci zaisťuje dopravu zakúpeného tovaru iba v rámci Slovenskej a Českej republiky. V prípade, že má byť tovar doručený mimo územia Slovenskej a Českej republiky, zaistí si dopravu sám kupujúci, prípadne je možná dohoda s predávajúcim.

3.    Predávajúci sa zaväzuje tovar expedovať bez zbytočného odkladu obvykle v lehote do 2 dní odo dňa pripísania úhrady celkovej kúpnej ceny na účet predávajúceho resp. doručenia platnej objednávky (v prípade dobierky) v závislosti od dostupnosti tovaru. Orientačný čas dodania tovaru je uvedený pri každom tovare, ktorý však nie je záväzný.

4.    Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu prostredníctvom služieb Slovenskej pošty, a to na adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke, s možnosťou platby pri prevzatí tovaru (na dobierku).

5.    Tovar dodávaný prostredníctvom prepravcu je vždy predávajúcim zabalený obvyklým spôsobom do ochranných obalov tak, aby sa predišlo poškodeniu tovaru.

6.    V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, alebo v prípade neposkytnutia dostatočnej súčinnosti kupujúcim pre uskutočnenie odovzdania tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať náhradu dôvodne vynaložených nákladov spojených s takým opakovaným doručovaním, a to najmä poplatok za uskladnenie vyúčtovaný prepravcom alebo predávajúcim a náklady za opakované doručovanie, resp. dodanie s iným spôsobom doručenia. Tieto dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru podľa predchádzajúcej vety uhradí kupujúci predávajúcemu na základe osobitnej výzvy predávajúceho adresovanej kupujúcemu, v ktorej predávajúci uvedie spôsob a termín úhrady týchto dodatočných nákladov spojených s dodaním tovaru.

7.    Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho, že došlo k neoprávnenému vniknutiu do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať, pričom dôvod odmietnutia prevziať zásielku kupujúci uvedie do dodacieho listu a zároveň kupujúci spíše na mieste prevzatia tovaru reklamačný protokol o zistených zjavných vadách to platí aj v prípade, že zásielku aj napriek poškodeniu obalu prevezme. V tomto prípade nie je predávajúci oprávnený požadovať náhradu dodatočných nákladov spojených s dodaním tovaru podľa bodu 6 tohto článku od kupujúceho. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúcej tovar bol neporušený.

8.    Pokiaľ by vo výnimočných prípadoch došlo k oneskoreniu dodaniu tovaru (vianočné obdobie, sezónne výpredaje a i.), bude predávajúci kupujúceho o takom oneskorení obratom informovať. V tomto prípade má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

 

VI. NÁKLADY SPOJENÉ S DODANÍM TOVARU

1.    Náklady spojené s dodaním tovaru, ktoré je kupujúci povinný uhradiť súčasne s kúpnou cenou tovaru sú:

 

Druh zásielky:

Dodanie tovaru v rámci SR

Dodanie tovaru do ČR

Slovenská pošta listová zásielka - dobierka

4,50 - eur

10,50 - eur

Slovenská pošta balík - dobierka

4,50 - eur

10,50 - eur

 

Slovenská pošta listová zásielka – platba prevodom

4 eur

10 eur

Slovenská pošta listová zásielka – platba prevodom

4 eur

10 eur

 

 

VII. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A JEJ ZRUŠENIE

1.    Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci môže svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatniť v listinnej podobe alebo elektronicky (zaslaním emailu predávajúcemu). Formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza na webovej stránke predávajúceho a zároveň po prijatí objednávky predávajúcim, bude tento formulár zaslaný kupujúcemu ako jedna z príloh potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky zaslaného na elektronickú adresu kupujúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

2.    V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa druhej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

3.    Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci si zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu bezhotovostným prevodom na ním uvedený bankový účet. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

4.    Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V takom prípade vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu takýmto znížením hodnoty tovaru vznikla. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.    Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s odkladnou podmienkou tak, že darovacia zmluva nadobúda účinnosť až uplynutím 20 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

6.    V prípade, že kupujúcim objednaný tovar nebude možné dodať a plnenie predávajúceho sa tak stane nemožným vinou tretej osoby alebo nedostupnosťou takého tovaru spôsobenou nie priamo predávajúcim, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť. V prípade čiastkového nemožného plnenia môže predávajúci odstúpiť od zmluvy iba v rozsahu tohto nemožného plnenia. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA A ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

1.    Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar a to v záručnej dobe stanovenej predávajúcim v zmysle platných právnych predpisov.

2.    V prípade, ak sa na zakúpenom tovare vyskytne vada, má kupujúci právo v zákonom stanovenej lehote vadu reklamovať.

3.    Ako záručný list slúži faktúra, pokiaľ nie je vystavený špeciálny záručný list.

4.    Bližšie podmienky zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, spôsob uplatnenia vád tovaru kupujúcim tzv. reklamácia a spôsob vybavenia reklamácie upravuje reklamačný poriadok predávajúceho, ktorého znenie je uvedené (Reklamačný poriadok).

5.    Kupujúci berie na vedomie, že reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a kliknutím na tlačidlo ,,objednať s povinnosťou platby“ sa s týmto reklamačným poriadkom oboznámil.

6.    Nároky kupujúceho z vád tovaru (vrátane vybavenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č . 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

7.    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb.

8.    Zhodou s kúpnou zmluvou podľa predchádzajúcej vety sa ďalej rozumie, že predávaná vec má kvalitu a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, opisované predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, alebo očakávané na základe nimi vykonávanej reklamy, prípadne kvalitu a úžitkové vlastnosti obvyklé pre vec takéhoto druhu, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec zvyčajne používa.

9.    V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

10.  Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas 6 mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Týmto dokumentom vám poskytujeme informácie o vašich právach súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov poskytnutých pre MAXIMI Spol. s r. o.. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime právnymi predpismi, najmä nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Spracovanie osobných údajov prebieha vždy iba v rozsahu danom konkrétnou službou alebo účelom spracovania.
Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Viac informácií tu.

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.    Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webovom rozhraní obchodu predávajúceho v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ak vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania obchodu alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi slovenským právom a toto právo je právom rozhodným. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.    Tieto obchodné podmienky umožňujú kupujúcemu ich archiváciu a reprodukciu. Okamihom uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ak nebolo v konkrétnom prípade dokázateľne dohodnuté inak.

3.    Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať bez predchádzajúceho upozornenia. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

4.    Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého význam sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

5.    Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 6. decembra 2012.

 

 

 

 

facebook instagram google+ youtube